Diller

Ders İçerikleri

F.Ü. İ.S.B.F. SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ I. SINIF GÜZ YARIYILI

SOS 101   SOSYOLOJİYE GİRİŞ I: Sosyolojinin tanımı, konusu, gayesi, sınırları ve sosyal ilimler içindeki yeri, sosyolojinin bir ilim olarak ortaya çıkışından önceki dönemde sosyal düşüncenin gelişmesi hakkında genel ve kısa bir bilgi, sosyolojinin bir ilim olarak doğuşu ve gelişmesi, sosyolojinin doğuşuna öncülük yapan bazı sosyologların temel görüşleri, Türkiye'de sosyolojinin doğuşu ve gelişmesi: Ziya Gökalp ve Prens Sabahattin'in sosyolojik görüşleri, çağdaş sosyolojinin temel özellikleri, sosyolojide metodoloji hakkında genel bilgi, grup sosyal statü, sosyal rol, sosyal yapı ve sosyal ilişkiler kavramlarının incelenmesi. Determinizm ve sosyal ilişkileri etkileyen faktörler.

SOS 111   SOSYOLOJİDE İST. MET.I: İstatistik biliminin tanımı ve tarihçesi, istatistikte kullanılan temel kavram ve semboller, istatistiki verilerin toplanması ve istatistiki bilgi kaynakları, istatistiksel tablolar, istatistiksel grafikler, merkezi eğilim parametreleri, yayılma parametreleri, regrasyon analizleri, korelasyon analizi, olasılık hesaplarına giriş.

SOS 113   PSİKOLOJİYE GİRİŞ: Psikolojinin konusu, tarihçesi, ekoller,, metodlar, uygulama alanları, genetik ve davranış, organizmanın alıcılığı, ilk yıllardaki gelişim (beden, sinir sistemi, psiko-motor, bilişsel ve sosyal gelişim), algı ve yanılmaları, uyarım-tepli, motivasyon, öğrenme yolları, zeka ve zeka testleri, kişilik ve kuramları, kişiliğin ölçülmesi, davranış bozuklukları.

SOS 117   SOSYAL ANT. GİRİŞ I: Antropoloji nedir? Neden antropoloji ? Neden antropoloji öğrenimi ? Antropolojinin tarihsel gelişimi, Türkiye'de antropoloji, sosyal / kültürel antropoloji ikiliği, sosyal / kültürel antropolojinin klasikleri, antropolojinin temel kavramları, antropolojinin kapsamı ve dalları, antropolojinin temel ekolleri, antropoloji ve yardımcı bilim dalları.

ENF 101   TEMEL BİLGİ TEK.KULLANIMI: Temel Bilgiler, DOS, WİNDOWS; kelime işleme; veri tabanı kullanma; prezentasyon hazırlama; grafik uygulamaları (CAD); bilgi ağları kullanma : İnternet, e-mail, www, html programlama, JAVA dersi

SOS 121   MANTIĞA GİRİŞ: Mantık nedir? Mantığın tarihi gelişimi, Akıl yürütme, tümevarım, tümdengelim ve analoji.

SOS 119   SOSYAL BİL. METOD I: Bilimsel analiz, muhakeme, yorumlama, problem oluşturma ve çözme yeteneklerini oluşturmak ve geliştirmektir. Bu çerçevede bilim ve bilimin amacı, işlevleri, bilim zihniyeti, bilimsel kanun ve tabiat kanunu fikri, modern bilimin doğuşu ve gelişimi, bilgi nedir? Bilginin kaynağı problemi, bilimsel bilgi ve bu konudaki bilim teorileri, metod nedir? Metod bilgisinin özellikleri, temel metodolojik problemler, farklı metodolojik yaklaşımlar ve akımlar, Akılcılık, Tecrübecilik, Tek sebepli ve çok sebepli yaklaşımlar.

TRD 109   TÜRK DİLİ: Dil, Dilin Tanımı, Dilin Özellikleri, Dil Aileleri, Türk Dilinin Tarihi Dönemleri  Ses Bilgisi (Fonetik), Şekil Bilgisi (Morfoloji), Sözcük Türleri

YDİ 107   İNGİLİZCE: Tanışma, adını, yaşını ve yaşadığı yeri söyleyebilme ve aynı bilgileri karşıdakinden sorabilme, ayları, günleri ve mevsimleri ifade edebilme, saati sorma ve resmi veya resmi olmayan yolla cevap verebilme; konuşma anında meydana gelen eylemleri olumlu/ olumsuz/ soru cümleleriyle ifade etme, ‘Who, What, Where, When’ gibi soru sözcüklerinin kullanımı; geniş zamanı kullanarak olumlu/ olumsuz/ soru cümleleri kurma, zaman çizelgeleri hakkında konuşma, ‘in/ on/ at’ gibi zaman edatlarının kullanım yerleri; ‘can ve can’t’ yapıları ile yapabildiğimiz veya yapamadığımız eylemlerden bahsetme, kişi zamirleri ve iyelik sıfatlarının kullanımı, gereklilik, yasak veya gerekliliğin ortadan kalkması durumlarını ‘must/ mustn’t/ don’t-doesn’t have to’ gibi yapılarla dile getirme; ‘have got/ has got’ yapılarını kullanarak sahiplik ifade etme, ‘How much…? ve How many…?’ soru kalıplarını kullanarak miktar ve adet sorma, ‘a lot of/ much/ many’ miktar belirleyicilerini kullanarak cevap verme.  

 

F.Ü. İ.S.B.F. SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ I. SINIF BAHAR YARIYILI

TRD 110   TÜRK DİLİ: Yazılı ve Sözlü Anlatım Türleri, Cümle Bilgisi ve Anlatım Bozuklukları  

YDİ 108   İNGİLİZCE: ‘There is…, there are…’ yapılarıyla olumlu/ olumsuz ve soru cümleleri kurma, ‘a lot of/ some/ a little/ a few’ gibi miktar belirleyicileri sayılabilen çoğul ve sayılamayan isimlerle kullanma; ‘on/ under/ below’ gibi yer edatlarını kullanma, ‘let’s/ shall we…’ gibi yapılarla öneri cümleleri kurma, ‘can/ could you…?’ yapılarıyla yardım isteme ve ricada bulunma, would like kalıbını kullanarak tercihlerden bahsetme; ‘how often…?’ Soru kalıbıyla sıklık sorma ve ‘never/ rarely/ usually’ gibi sıklık zarflarını kullanarak cevap verme; düzenli ve düzensiz fiillerle geçmiş zamanda olumlu-olumsuz-soru cümleleri kurma, ‘why…?’ soru sözcüğünü kullanarak sebep sorma ve ‘because…’ bağlacıyla sebep belirtme; sıfat ve zarfların eşitlik, üstünlük ve en üstünlük ifade eden yapılarını kullanma.

SOS 106   KURUMLAR SOSYOLOJİSİ: Sosyal kurum kavramı, kurumların toplum içindeki yerleri; farklı kurumların tanımlanması, kurumlar arası ilişkiler ve etkileşim, farklı toplumlardaki kurumlar ve karşılaştırmalar, bazı kurumların incelenmesi ve toplumsal değişme sürecinde kurumların yeri ve önemi.

SOS 108   SOSYOLOJİYE GİRİŞ II: Sosyolojide temel kavramların incelenmesi, kültür, kişilik, sosyal sistem, sosyalizasyon, sosyal organizasyon, sosyal kurum, sosyal olay, sosyal olgu, sibernetik değer, norm (örf ve adetler), anomi, sosyal kontrol, millet, devlet, sosyal farklılaşma, göç, sosyal hareketlilik, sosyal değişme, sosyal tabakalaşma, sosyal sapma davranışı, sosyal çatışma, kollektif davranış, sosyal çözülme, sosyal bütünleşme.

SOS 110   PSİKOLOJİ TARİHİ: Psikolojinin bilimsel temelleri, psikolojide temel kavramlar, çağdaş psikolojinin felsefi temeli, Ortaçağ ve Rönesans ile İngiliz ve Alman deneyimciliği, modern psikolojinin bilimsel temelleri, Fonksiyonalizm, Davranışçılık, Geştaltçı görüş, Psikanaliz ve kişilik kuramı, Psikolojinin bugünü ve yarını

SOS 112   SOSYOLOJİDE İST.MET.II: Olasılık vekarar alma kuramına giriş, olasılık aksiyomları ve olasılık teoremleri, Bayes teoremi ve karar alma kuramı, tesadüfi değişkenler ve dağılım parametreleri, Binom dağılımı, Poisson dağılımı, Normal dağılım, Ki-Kare dağılımı, Student Fischer dağılımı, Örnekleme teorisi ve örneklem dağılımı, İstatistiksel tahmin yöntemleri, Hipotez testleri ve karar alma ilkeleri, Basit testler, Parametrik testler ve Non-Parametrik testler.

SOS 116   FELSEFEYE GİRİŞ: Felsefenin belli başlı alanlarının ve ana sorunlarının gözden geçirilmesi, felsefi bilginin ve objenin özelliklerinin belirtilmesi, Bilgi felsefesi, Etik, İnsan felsefesi ve sanat felsefesi sorunlarıyla ilgili bazı görüşlerin tartışılması.

SOS 118   SOSYAL ANT. GİRİŞ II: Antropoloji ve kültür araştırması, insan ve kültür, kültür kavramı, kültürün bazı özellikleri ve yapısı, kültürün emik ve etik açıklaması, dil ve kültür, kültür ve kişilik, kültür tipleri, toplumun kültürel temelleri, kültür teorilerinin tarihi, akültürasyon ve akültürasyon araştırması, enkültürasyon ve kültür rölativizmi, Türk kültürüne genel bir bakış, kültürün evrensel tarihi ve globalleşmesi, kültürel toplumsallaştırma ve çağdaşlık, özel antropolojiler, evlenme ve aile, akrabalık ve akrabalık sistemleri, çağdaş antropolojinin ilgi alanına giren konular, saha çalışması metod ve teknikleri, antropolojinin temel sorunları ve görevleri, uygulamalı antropoloji.

SOS 120   SOSYAL BİL. METOD II: Sosyal Bilim nedir ? Sosyal olgu nedir ? Sosyal alanda determinist prensiplerin geçerliliği ? Olasılık prensibinin sosyal bilimlere uygulaması, diğer sosyal bilimlerle sosyolojinin etkileşimi, bilgiye ulaşma ve akıl yürütme şekilleri, teori, hipotez,/varsayım emprik araştırma ilişkisi, bilimsel modellerin yapısı, teorik ve kavramsal çerçeve oluşturma, varsayım oluşturma, varsayımların sınanması, bilimsel ispat nedir? Karşılaştırmalı yöntem, tarihsel yöntem (Sosyal araştırmalarda tarihi verilerin kullanılması). Edebi metinlerin ve belgesel dokümanların sosyolojik analizlerde kullanılması.

SOS 122   EKONOMİYE GİRİŞ: Ekonominin konusu ve kapsamı, ekonomik temel kavramlar, ekonominin temel sorunları, üretim ve üretim faktörleri, piyasa, arz ve talep, tüketim, firma dengesi, milli gelir ve milli gelirin oluşumu, istihdam, enflasyon, çarpan, hızlandıran, para.    

 

F.Ü. İ.S.B.F. SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ II. SINIF GÜZ YARIYILI

SOS 201   SOSYOLOJİ TARİHİNE GİRİŞ: Sosyal Düşünce kavramı, 'Eski Çağ' da sosyal düşüncenin gelişmesi. Sosyolojinin bir ilim olarak ortaya çıkmasını etkileyen düşünce akımları, Pozitivizm, İdealizm, Tabii hukuk teorisi, Sosyolojinin bir ilim olarak ortaya çıkışı.

SOS 205   SOSYAL BİL. METOD: Sosyal Bilimlerde I ve II derslerinde edinilen bilgilere bağlı olarak çeşitli konulardaki sosyoloji eserlerinin metodolojik analizlerinin ve değerlendirmelerinin yapılması ve böylece öğrencinin edindiği metod bilgisini saha araştırmaları uygulamasından önce teorik düzeyde kullanması amaçlanmaktadır. Sosyolojik oyunlar teorisi, sosyal olayın analizi.

SOS 207   AİLE SOSYOLOJİSİ: Ailenin toplumdaki yeri ve önemi. Farklı aile tipleri, aile içi üyelerarası ilişkiler, değişen toplum yapılarına bağlı olarak Türkiye ve diğer toplumlarda aile, evlilik, boşanmaların incelenmesi yapıldıktan sonra cinsiyet rollerinin öğrenimi ve rollerde ortaya çıkan değişmeler, farklı toplum yapılarına bağlı olarak incelenip karşılaştırılması.

SOS 213   DEMOGRAFYA: Konusu gelişimi ve çözümleme metodları, nüfus hareketlerini etkileyen faktörler, doğum ve göçlerin hız ve ölçüleri, sosyal ve ekonomik değişkenlerle demografik değişkenlerin ilişkileri, geleneksel ve modern toplumlarla geçiş halindeki toplumlarda nüfus ve büyüme örüntüleri, geleneksel ve modern toplumlarda nüfusun cinse, köy ve kente göre dağılımı, nüfus projeksiyonları ve hayat tabloları.

SOS 217   HUKUKA GİRİŞ: Hukuk ve toplum düzeni hukukun tanımı, metodolojisi, kaynakları ve amacı, hukukun gelişimi ve hukuk sistemleri. Hukuki kişilik, hukuki olaylar, hukuki işlemler ve hukuki ilişkilerle ilgili temel kavramlar ve bu kavramların Türk pozitif hukuku açısından incelenmesi, hak kavramı ve çeşitleri, hukuki ödev kavramı, hukukun başlıca kolları.

SOS 225   GÖÇ SOSYOLOJİSİ: Göçün Tanımı ve çeşitleri, göçün nedenleri, iç ve dış göç arasındaki ilişkiler, neden göç sosyolojisi? Göç sorunun sosyolojik nedenleri. Türkiye’de iç ve dış göçlerin tarihi, iç ve dış göçün sorunları, göç ve demokratik zihniyetin gelişmesi, göç teorileri, göç ve kalkınma, uluslarası göç ve ulusal yapı, sosyal yapı ve yapısal gerginlikler (Spaumıngen), yapısal gerginlikler ve bireysel tabakalaşma ve ayrımsal (diferansiyel) hareketlilik (mobilite) göç ve adaptasyon (uyum), çoğunluk (yerli) ve azınlık (yabancı) arasındaki karşılıklı etkileşim (interaction), karşılıklı etkileşim ve gerginliğin azalması, interaksiyon ve anominin kolektif ve bireysel çözülmeleri, entegrasyon ve asimilasyon, azınlığın uyum biçimleri, iç ve dış göçte ortaya çıkan sosyal, kültürel ve ekonomik sorunlar ve çözüm önerileri.

SOS 227   İLERİ SOSYOLOJİ METODLARI: Sosyolojiye has veri toplama teknikleri, örneklem, alan gözlem metodları, anket, monografi, mülakat, örnek olay çalışması, verilerin istatistiki ve matematiksel analizi, değerlendirme ve anlamlandırılması, sosyal araştırmalarda tutum, ölçekleme metodları, verilerin sunulması, grafiksel sunma, iki değişkenli analiz, çok değişkenli analiz, insan ekolojisinde araştırma metodları, tabii alan kavramı.

SOS 239   GELİŞİM PSİKOLOJİSİ: Çocukluk psikolojisinin konusu, tarihçesi, yöntemleri, gelişme nedir? (Büyüme, olgunlaşma), Gelişmeyi etkileyen faktörler, gelişme devreleri ve özellikleri, bedensel gelişim, hareki gelişim, kişilik gelişimi, ahlak gelişimi, duygusal gelişim, sosyal gelişim, bilişsel gelişim (Algı, kavram, dil gelişmeleri), zeka gelişimi, döllenmeden 12 yaş sonuna kadar gelişimin çeşitli yönleri ve karakteristikleri.

SOS 251   FELSEFE TARİHİ I: Felsefi düşünüş nedir ? (Bilgi, felsefe, filozof, bilgi türleri) Felsefi düşünüşün toplumlara göre değişmesi, felsefe ve toplum, bilgi teorisi, bilginin değeri problemi açısından farklı devir ve farklı görüşlerin tarihi bakımından incelenmesi, doğmatik düşünüş özellikleri ve temsilcileri (Thales, Anaximenes, Herakleitos, Demokritos vs), şüpheci düşünüş ve temsilcileri, iskolastik düşünüş ve temsilcileri, ilkçağ, Ortaçağ (iskolastik) felsefesinin karşılaştırılması, İslam felsefesi ve temsilcileri.

SOS 255   KİTLE İLETİŞİM SOSYOLOJİSİ: İletişimin tanımı, iletişim türleri, kişi-içi iletişim, kişiler arası iletişim, örgüt ve örgüt içi iletişim, günümüzde iletişimin boyutları ve etkisi, sosyal değişmede iletişimin rolü, sosyal ilişki ve etkileşimlere iletişimin etkisi.

SOS 259   EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ:Edebiyat sosyolojisinin konusu ve tarihçesi, edebiyat ve toplum ilişkisi, toplumsal ve kültürel yapının edebi ürünlere yansıması, toplum-yazar ilişkisi, edebi eserlerin toplumsal etkisi ve sosyolojik veri kaynağı olarak kullanılması, edebiyat sosyolojisinde yöntem, mesleki zümre olarak edebiyatçılar.

  AİT 209   ATATÜRK İLK. VE İNK.TARİHİ: Osmanlı Devleti’nin yıkılışı, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyetin kuruluş süreci.

 YDİ 207   İNGİLİZCE: ‘Be going to’ kalıbını kullanarak geleceğe yönelik planlarımızı ve kuvvetli tahminlerimizi ifade etme, fiillerden elde edilen sıfatların kullanımı; present perfect tense ile yakın geçmişi ifade etme, ‘just/ yet/already/ever/never/for/since’ yapılarını cümle içinde kullanma; ‘enough ve too’ yapılarını kullanarak yeterlilik veya aşırılık ifade etme; ‘when, while’ bağlaçlarıyla beraber geçmiş zamanda kısa ve uzun eylemleri ifade etme; ‘will’ ile beraber anlık kararlarımızı ve geleceğe yönelik yaptığımız tahminleri ifade etme, kesinlik derecelerini cümle içinde kullanma.

F.Ü. İ.S.B.F. SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ II. SINIF BAHAR YARIYILI 

SOS 202   KLASİK SOSYOLOJİ TEORİLERİ-1: Genel olarak 'Teori' kavramı, 'Sosyolojik Teori' kavramı, sosyolojinin bir ilim olarak ortaya çıkmasından önce belli başlı sosyal teori modelleri, Klasik sosyoloji teorileri ve temsilcilerinin görüşleri.

SOS 204   SAHA ÇAL. MET. VE TEK.: Toplumsal olayların incelenmesinde saha çalışma ve araştırmalarında kullanılan yöntem ve teknikler, katılma yoluyla doğrudan gözlem, mülakat, anket ve teknik kayıt araçlarının kullanılması hakkında genel bilgiler, emik ve etik yaklaşım yolları, toplanan bilgilerin güvenilirlik, geçerlilik ve temsil edebilirliği, değersel, tutumsal ve davranışsal bilgi türlerinin tanınması ve değerlendirilmesi, yapılmış saha araştırmalarından seçilmiş örnekler üzerinde tartışma ve değerlendirmeler, saha araştırması planlaması ve uygulaması, elde edilen verilerin değerlendirilmesi, yorumlanması ve sunulması.

SOS 206   KÖY SOSYOLOJİSİ: Köy ile ilgili temel kavram ve sosyolojik kuramlar, Türkiye'de ve dünyada köy kavramı, köylerde bireyler, gruplar ve sosyal kurumlar, köysel bölgelerin ekolojik düzeni ve sosyal yapısı, köy-kent ilişkisi, sosyal sistem açısından köyün Türkiye'deki yeri.

SOS 208   KENT SOSYOLOJİSİ: Kent sosyolojisinde temel kavramlar, tipolojiler ve teoriler, kentlerin evrimi, dünyada , özellikle Türkiye'de kentleşme hareketleri hakkında genel bilgi, Türkiye de kent nüfusu artışının 'Tabii nüfus artışı', 'Net göç' ve 'İdari düzenleme' faktörlerine göre incelenmesi, dünyada, özellikle Türkiye'de kentleşme-sanyileşme ilişkisi, kentlerin sosyal yapısı hakkında genel bilgi, kentlerde gruplar, kurumlar ve sosyal hayat tarzı, kent sosyal hayatına uyma ve uyum tipolojileri, gecekondu gelişmesinin tarihçesi ve nedenleri, gecekonduların sosyal, kültürel ve ekonomik özellikleri, gecekonduların batı ülkelerindeki 'slum' lar ile geri kalmış ülkelerin kentlerinde görülen standardın altındaki bölgelere benzer ve farklı yönleri, çağımızdaki hızlı kentleşme ile ilgili bazı sosyal sorunların ve çözüm yollarının incelenmesi.

SOS 212   GENÇLIK PSİKOLOJİSİ: Gençlik tanımı, gençlik psikolojisinin tarihçesi, hukuk ve nüfus açısından gençlik, gencin gelişmesinde etkili kurumlar, ön ergenlik-ergenlik-son ergenlik devreleri ve özellikleri, adölesans devresinde fiziki, hareketi, sosyal, zihinsel, kişilik ve ahlak gelişimi ve özellikleri, ergenlik dönemi sorunları ve ruhsal hastalıklar.

 SOS 224   BÖLGESEL KALKINMA: Kalkınma, kalkınma hızı, bölgesel kalkınma, gelişmekte olan ülkeler kavramlarının açıklanması, toplum kalkınması kavramının tanımı, kapsamı ve ilkeleri, Türkiye'de planlı kalkınma döneminde girişilen toplum kalkınması deneme çalışmaları, bölge gelişmesi için planlama ve bölge planlamasını gerektiren nedenler, bölgesel gelişme teorisi.

SOS 248   İDAREYE GİRİŞ: Yönetim kavramı, yönetimin evrensel niteliği: Kamu yönetimi kavramı, Anayasal yapıda kamu yönetiminin yeri. Yönetimde temel sorunlar. Organizasyon, koordinasyon, eğitim, değerlendirme ve karar verme.

SOS 252   FELSEFE TARİHİ II: Felsefi düşünüş nedir ? Felsefe ve toplum, Bilgi teorisi (öğretisi) bakımından yeni çağ ve yakın çağdaki görüşlerin tarihi bakımından incelenmesi, Tenkitçi düşünüş (Kritisizm), Pozitivist düşünüş, Pragmatist düşünüş, Rasyonalist görüş ve temsilcileri, Emprist görüş ve temsilcileri, İntutionist (sezgici) görüş ve temsilcileri, sanat ve ahlak felsefesi.

SOS  254 GÜNÜMÜZDE İNSAN HAKLARI: İnsan hakları kavramının tarihi gelişimi, İnsan ve Yurttaş Hakları Beyannamesi, Temel Hak ve Özgürlükler, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Hukukunda Temel Hak ve Özgürlükler, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinde Dokunulmaz Haklar, Yargıca Ulaşma Hakları ve Çoğulculuk Prensibi, İnsan Hakları Avrupa Hukukunun İç Hukuklara etkisi, Topluluk Hukuk Düzeninde Özgürlükler Hukukunun Kaynakları ve Topluluk Mahkemesinin Kurucu Kararları.

SOS  256 UYGULAMALI SOSYOLOJİ: Sosyolojik bilginin, toplumun her alanındaki soruların çözümü için uyarlanması ve kullanılması, bu yönde politikaların geliştirilmesi.

SOS  258 DİL SOSYOLOJİSİ: Sosyal bir olgu olarak dil, dil teorileri, dilin insan ve ilişkileri için anlamı ve önemi, dilin toplumsal ve kültürel boyutu, sosyal ve kültürel etkileşim aracı olarak dilin, sosyal ve kültürel yapının ve değişmenin meydana gelmesine etkisi.

AİT 210   ATATÜRK İLK.VE.INK.TARİHİ: Atatürk İlkeleri ve İnkılapları.  Cumhuriyetin sosyal, kültürel, siyasi ve ekonomik yaklaşımları yapılanması.

YDİ 208   İNGİLİZCE: ‘If’ bağlacını kullanarak genel geçer doğruları, geleceğe yönelik plan ve tahminleri, konuşma anına ait gerçek dışı olayları ve geçmişte kalan olaylarla ilgili kurduğumuz koşul cümle yapılarını kullanma; düz cümlelerin, soru cümlelerinin, rica ve emir cümlelerinin dolaylı anlatım yoluyla kullanımını öğrenme; geniş, gelecek ve geçmiş zamanlar ile ilgili olumlu, olumsuz ve soru yapılarında edilgen cümleler kurma; ‘that, who, which’ ile ilgi tümcelerinin kullanımı.

F.Ü. İ.S.B.F. SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ III. SINIF GÜZ YARIYILI

SOS 305   KLASİK SOSYOLOJİ TEORİLERİ II: Sosyolojinin yeniden sistemleştirilmesi, Klasik Sosyoloji Teorileri temsilcilerinin teorik görüşlerine devam.

SOS 307   İLERİ SOSYOLOJİ METODLARI:

SOS 309   SOS. BÜNYE VE MAKRO EKONOMİ: Sosyal bünyenin temel elemanları ve makro ekonomi ilişkisi; sosyal bünyenin makro ekonomik gelişmelere etkisi, gelir sirkülasyonu, milli gelir ve unsurları, istihlak fonksiyonu, tasarruf ve yatırım, dış ticaret, devlet harcamaları, para ve banka, makro ekonomi politikası, ekonomik kalkınma ve büyüme.

SOS 317   DEĞİŞİM SOSYOLOJİSİ: Değişim sosyolojisinin tanımı, konusu, amacı ve sınırları, değişim sosyolojisi ile ilgili bazı temel kavramlar, Sosyal değişmeye bakış açıları, değişim sosyolojisi alanında yapılacak araştırmalarda göz önünde bulundurulmasında fayda görülen bazı genel tavsiyeler, Determinizm (gerekircilik) ve sosyal değişme, bazı faktör ve/veya yaklaşımların sosyal değişmedeki yeri ve önemi, çağımızdaki hızlı değişme ve bu değişme ile ilgili bazı sosyal sorunlar, Sosyolojinin kuruluş dönemindeki bazı sosyologların sosyal değişme ile ilgili görüşleri, Bazı çağdaş sosyologların sosyal değişme ile ilgili görüşleri. 

SOS 319   İNSAN FELSEFESİ: İnsan felsefesinin ana problemleri, Bu problemlerin arka planı ve bugünkü gelişme yönleri.

SOS 321   KLİNİK PSİKOLOJİSİ: Klinik psikolojisinin tanımı ve alanı, anormal davranış hakkında görüşler, akıl hastalıklarının nedenleri, duyum ve idrake ait bozukluklar, hareket (motor) bozuklukları, konuşma bozuklukları, aşırı kinetik bozukluklar, hafıza bozuklukları, istek, his ve heyecan bozuklukları, psikonevrozlar (histeri, psikasteni, nevrasteni), fonksiyonel psikozlar (şizofreni, siklofreni, paranoya, epilepsi) organik psikozlar (kafa travmaları, intan, salgı bezi, kuduz bozuklukları), damar sertliğine bağlı psikozlar, frengi psikozu, toksikomani, alkol psikozları, psikopat kişilik bozuklukları, kişiliğin ölçülmesi, klinik psikolojide tedavi yöntemleri (psikoterapi, hipnoz ve tıbbi tedavi).

SOS 323 KÜÇÜK GRUPLAR SOSYOLOJİSİ: Küçük grubun temel tanımı, küçük grubun bireye olan etkisi (grup dinamiği), grup yapısı ve süreci, liderliğin kurumlaştırılması,sosyal davranışı açıklamada küçük grupların sosyolojik ve sosyal psikolojik inceleme nedenleri, küçük grupların mitolojisi-gözlem ve yardımcı tekniklerden sosyometrik, projektif, dereceli ölçek, bireysel görüşme, grup görüşme teknikleri, deneysel yöntem, kavramsal modellerden yarı mekanik, organizmik, çatışma, denge, yapısal fonksiyonel modeller, küçük grup araştırmalarından bazı örnekler, alış-veriş kuramı, iletişim faaliyetlerinin incelenmesi, sosyometrik araştırmalar, etkileşim süreci analizi, toplumsal ilişkiler ağı incelenmesi ve küçük grup çalışmaları ile ilgili karşılaştırmalar.

SOS 325 SİYASET SOSYOLOJİSİ: İktidar kavramı, Siyasi iktidar, global toplum v devlet, Siyasi iktidar ve siyasal seçkinler, siyasi değişme, siyasi sitem, siyasi sistem ve ideoloji, Demokrasi ve Çoğulculuk, Liberal demokrasi ve sosyal demokrasi, Demokrasi ve Totaliterizim, Seçim sistemleri, Baskı grupları, Siyasi kültür ve siyasi sosyalleşme, Siyasi yabancılaşma ve siyasi katılım, siyasi propaganda.

SOS 337   SEMİNER: Bölüm öğretim elemanlarından birinin veya ikisinin yönetiminde belirli bir konuda öğrencilerin inceleme ve araştırma yapmaları ve çalışmalarını birer raporla dershanede sunarak tartışmaları.

 SOS 341   YABANCI DİLDE SOSYOLOJİK METİN İNCELEMELERİ I: Yabancı dilde yazılmış sosyoloji kaynaklarından metinlerin incelenmesi.

SOS 347   SOSYAL YAPI ANALİZLERİ I: Yapı ve sosyal yapı kavramlarının tanımları, sosyolojinin yapmış olduğu sosyal yapı çalışmalarının incelenmesi, toplum türlerine göre sosyal yapı incelemeleri, gelişmekte olan ülkelerin sosyal yapı incelemeleri örneklerinin gözden geçirilmesi.

SOS 349 AHLAK FELSEFESİ-ETHİK: Ahlak kavramı, ahlak felsefesinin konusu, ahlak felsefesinin temel kavramları, ahlak felsefesinin temel problemleri, antik çağ ahlak öğretileri, Orta Çağ Avrupa’sında ahlak öğretileri, Türk-İslam filozoflarında ahlak öğretileri ve Çağdaş ahlak öğretileri.

SOS 351 SOSYOMETRİ: Sosyometrinin tarihçesi, sosyometrinin kuramsal temelleri, sosyometri kanunları, sosyometri metotları ve teknikleri, psikodrama, sosyodrama, rol teorisi, rol testi ve rol oyunu, sosyometri testi, sosyogram, sosyometrik ölçütler sosyometrik algı testi, sosyal atom ölçeği, sosyometrik statü, uygulamalardan örnekler.

SOS 353 TURİZM ve BOŞ ZAMANLAR SOSYOLOJİSİ: Turizm ve boş zaman kavramlarının içeriği ve kapsamı. Boş zamanlar sosyolojisininkonusu, boş zaman faaliyetleri boş zaman değerlendirilmesini etkileyen etkenler, sosyolojik kuramda boş zamanlar, boş zamanların değerlendirilmesinin toplumsal işlevleri, boş zamanların değerlendirilmesinde kitle iletişim araçlarının rolü. Türkiye’de ve dünyada boş zamanların değerlendiriliş biçimleri, modern boş zaman biçimleri olarak turizm, spor ve televizyon, turizme bağlı olarak ortaya çıkan sosyal ilişki ve etkileşim şekilleri, bir boş zaman değerlendirme biçimi olarak turizm ve turizmin sosyal ve kültürel değişmeye etkisi.

SOS 355 PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK: Grup rehberliği, psikolojik danışmanın rolü ve fonksiyonu, psikolojik danışmada kullanılan teknikler. Psikanalatik kuramda yeni yaklaşımlar. Grupla psikolojik danışma,avantajlar. Farklı grupla psikolojik danışma yaklaşımları. Geştalt varoluşçu analitik yaklaşımlar,bireyi incelemede yaygın kullanılan teori ve metotlar. Gözlem metotları. Problem tespit amaçlı görüşmeler. Danışman ve danışan arasındaki ilişkileri değerlendirme metotları.rehberliğin amaçları ilkeleri ve gelişimi. Rehberliğin temel işlevleri. Rehberliğin türleri. Bireyi tanıma hizmetleri.Rehberlik hizmetlerin örgütlenmesi ve değerlendirilmesi.rehber uzmanların ve psikolojik danışmanların görevleri. Öğretmenlik ve rehberlik hizmetleri.

F.Ü. İ.S.B.F. SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ III. SINIF BAHAR YARIYILI

SOS 306   TÜRK SOSYOLOGLARI I: Türkiye'de sosyolojinin doğuşu ve gelişmesi, Ziya Gökalp ile Prens Sabahattin'in sosyolojik görüşlerinin incelenmesi.

SOS 314   EKONOMİK SOSYOLOJİ: Ekonomik kavramların sosyal bünyedeki değerlendirilmeleri, yerleri, ve önemleri, ayrıca ekonomik sistemler ile sosyal sistemler arasında karşılaştırmalı analizler.

SOS 318   SUÇ SOSYOLOJİSİ: Suç ve suçluluk kavramı, suç sosyolojisinin önemi ve gereği, suçun doğuş sebepleri, Kriminoloji ve kriminal sosyolojinin tarihi gelişimi ve çağdaş bakış açıları, suç faktörleri, suç ve suçluların sınıflandırılması, önleme ve ıslah metodu.

SOS 320   SOSYAL PSİKOLOJİ: Sosyal psikolojinin doğuşu, tarihsel gelişimi, alanı, sosyal psikolojinin yöntemleri, birey ve sosyo-kültürel ortam (çocukta rol özdeşimi, kalıplama-yönlendirme, sembol kullanma, tercih gelişimi, psiko-analitik görüş ), sosyalleşme, kültür ve kişilik (ahlak gelişimi, ceza ve vicdan gelişimi), kültür-kişilik ilişkileri ve çeşitli teoriler, sosyal değişme ve kişilik değişmesi, çocuklarda psiko-sosyal gelişme, kişilerin algılanması, iletişim ve propaganda, grup yapısı ve dinamiği, rol sorunu.

SOS 332   SANAT FELSEFESİ-ESTETİK: Estetiğe dair genel bilgiler, ilkçağ filozoflarında estetik, Alman estetikçileri, İngiliz estetikçileri, diğer estetikçiler, sanat sorunları, sanat eserlerinin yaratılması, güzel ve güzel ile ilgili problemler, estetik duygular, şiir estetik yargılar.

SOS 342   YABANCI DİLDE SOSYOLOJİK METİN İNCELEMELERİ II: Yabancı dilde yazılmış sosyoloji kaynaklarından metinlerin incelenmesi.

SOS 346   DİL FELSEFESİ: Dil felsefesinin ilgi alanı, 18. Ve 19. yüzyılda dil bilimi hakkındaki düşünceler (dil teorileri), klasik etno-linguistik, sistematik dil felsefesi, çağdaş dil felsefecileri ve görüşleri.

SOS 354 ÇEVRE SOSYOLOJİSİ: İnsan-ekosistem ilişkilerini, insanlar tarafından oluşturulan sosyo-kültürel sistemlerin (toplum, kent, endüstri vb.) çevreyle olan olumlu ya da olumsuz ilişkilerin incelenmesi, insan ve toplumun ekolojik sistemdeki konumunun incelenmesi.

SOS 356 SOSYAL YAPI ANALİZLERİ: Türkiye’nin sosyal yapısının değişik açılardan incelenmesi.

SOS 360   KLASİK MANTIK: Klasik mantık da kavram ve terim, kavram çeşitleri, önerme, önerme çeşitleri, kıyas, kıyas çeşitleri, analoji ve tümevarım.

SOS 362 KÜLTÜR SOSYOLOJİSİ: Kültür bilimleri ve toplumsal gerçekliğin niteliği, bilim ve modern kültür, kültür teorileri, Max Weber’in kültürel değişme teorisi, kültür ve sosyalleşme, sosyoloji ve kültür, kültür ve toplum, kültürlerin sınıflandırılmaları, kültürlerin değerlendirilmesi, kültürel norm ve değerler, kültürün unsurları, kültür, alt kültür ve karşıt kültür, kültür kavramı ve onun alt kavramları, kültür sosyolojisi: Max Weber ve ötesi

SOS 364 PSİKOLOJİ TEORİLERİ: Kişilik teorileri, Freud ve Psikanalitik Teori, bireysel psikoloji teorileri kişiliğin psiko-sosyal teorisi , beden, ruhsal ve toplumsal açıdan tip teorileri.

F.Ü. İ.S.B.F. SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ IV. SINIF GÜZ YARIYILI

SOS 401   ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ: Endüstri sosyolojisi ile ilgili bazı temel kavramlar, endüstri ve/veya endüstrileşmenin sosyal hayata etkileri, endüstriyel organizasyonlarda iş organizasyonu ile ilgili teoriler, işçi hareketi ve işçi sendikaları ile ilgili teoriler, endüstriyel üretim sistemleri, çağdaş endüstriyel organizasyonlara bakış açıları, çağdaş endüstriyel organizasyonların sosyal yapısı ve işleyişi, fabrika sahipliği, yönetici uzman, formen (ustabaşı), işçi statü ve rolleri, endüstriyel organizasyonlarda resmi olmayan grupların yeri ve önemi, ana hatları ile Türkiye'nin sanayileşmesi, ana hatları ile Türkiye'de işçi hareketi, işçi sendikaları, işveren sendikaları, endüstrileşme ve sosyal değişme.

SOS405   BİLGİ SOSYOLOJİSİ: Bilgi teorisinin sosyolojik analizi, bilgi çeşitleri, başkası, grup olaylar bilgisi ve toplum hakkında bilgi, sağduyu ve kamu sanısı, mitolojik bilgi, felsefi bilgi, politik bilgi, teknik bilgi, bilimsel bilgi, bilgi tiplerinin toplumsal yapı ile ilişkisi, özel zümreler ve bilgi sistemleri, sosyal sınıflar ve bilgi sistemleri, toplum tipleri ve bilgi sistemleri, bilgi tipleri ve kültür sistemler.

SOS 409   TÜRK YÖNETİM SİSTEMİ: Sosyal, politik ve idare sistemleri ve ilişkileri, bir disiplin olarak idare oluşumu ve metodolojisi, Türk idare sisteminin fonksiyonları ve yapısının belli başlı kavramları, merkezi idare, mahalli idareler ve özerk kamu kuruluş ve kurumları, mali idare, planlama, programlama ve bütçe sistemi, Türk idare sisteminde idari işlemler ve eylemler, idarenin denetimi ve idarede yeniden düzenleme.

 SOS 411   SOSYAL TABAKALAŞMA: Sosyal yapı, sınıf ve tabaka kavramlarının tanımları, sosyal tabakalaşma genel olgusunun sosyolojideki yeri ve önemi, temel özellikleri, konuya ilişkin başlıca teori ve yaklaşımların (işlevsel-yapısalcı, köktenci-dinamik, statücü) açıklanıp eleştirilmesi, öznel ve nesnel açıdan sosyal tabakalaşma, metot problemleri, yapılan araştırmalardan bazı örnekler alınarak bunların analiz edilip tartışılması, farklı yapılara sahip toplumlarda sosyal tabakalaşmanın boyutları, temel öğeler olarak Türkiye'nin sosyal yapısında sınıf, zümre ve tabakaların yeri ve rolü, toplumsal değerler ve modernleşme, 'Eski' ve 'Yeni' orta sınıfların durumu ve sosyal hareketlilik.

SOS 425   TÜRK SOSYOLOGLARI: Mehmet İzzet, M. Ali Şevki ve diğer Türk sosyologlarının görüşlerinin incelenmesi, cumhuriyetten günümüze Türk Sosyolojisinde meydana gelen gelişmeler. 

SOS 427 GELİŞME SOSYOLOJİSİ: Gelişim sosyolojisinin konusu ve gerekliliği, sosyal gelişme kavramının anlamı, içeriği ve kapsamı, cumhuriyet öncesi Türk toplumunun ekonomik ve sosyal gelişimi, cumhuriyet döneminde Türk toplumunun ekonomik ve sosyal gelişimi, sosyal gelişmenin kriterleri, sosyal gelişmenin bir boyutu olarak toplumsal kalkınma, sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş, sosyo-ekonomik gelişmede bilgi ve teknolojik yeniliklerin rolü, sosyal gelişmenin hedefi olarak bilgi toplumuna yöneliş, sosyo-ekonomik gelişme ve sosyal planlama ilişkisi.

SOS 435   İLERİ SEMİNER: Bir öğretim elemanının yönetiminde belirli bir konuda ileri düzeyde bir inceleme; araştırma yapılması, sonucun bir raporla sunulması, tartışılması ve değerlendirilmesi.

 

F.Ü. İ.S.B.F. SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ IV. SINIF BAHAR YARIYILI

SOS 426   ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ TEO.: Çağdaş sosyolojide ana düşünce akımlarının ve bu akım temsilcilerinin görüşlerinin incelenmesi.

SOS 430   HUKUK SOSYOLOJİSİ: Hukuk, sosyal yaşam ve sosyoloji, hukuk sosyolojisinin faydaları, hukuk ve sosyoloji ilişkisi, hukuk sosyolojisine duyulan gereksinme, hukuk sosyolojisinin bir ilim dalı olarak doğuşu, bilim dalı niteliği kazanma öncesinde hukuk sosyolojisi konularında düşünceler, hukuk sosyolojisinin kurucuları, yeni hukuk sosyolojisi sistemleri.

SOS 432 YÖNETİM SOSYOLOJİSİ: Organizasyon, koordinasyon, bürokrasi, insan ilişkilerinde sistem yaklaşımı. Yönetsel etkinlik, yönetimde insan faktörü, örgütsel etkinlik, örgütü yenileştirmek, örgütü dirikleştirmek, örgütü verimleştirmek, örgütü sağlıklı kılmak, insan kaynaklarının kullanılması, yönetimde güdüleme ve sosyal boyutları. Yönetimde ast-üst, dikey-yatay ve çapraz etkileşimler.

SOS 436   DİN SOSYOLOJİSİ: Dinin sosyolojik yorumu, kutsal ve tabiat üstü eski Yunan, Mısır, Çin, dinleri, Hinduizm, Budizm, Hıristiyanlık, İslamiyet, din ve dini davranış, dini inançlar ve dini semboller. Toplumsal yapı ve dini inançlar. Din ve toplumsal gelişmesi, din sosyolojisi teorileri

 

Türkçe